Search
Close this search box.

کاربرگ شناخت من از طرف مقابل

با توجه به شناختی که از طرف مقابل‌تان دارید، نقاط قوت و ضعف او را از دیدگاه خود مشخص کنید.هر نکته بزرگ و کوچکی که به ذهن‌تان می‌رسد را ثبت کنید.